Košík obsahuje
 

Konfigurátor

Spustiť konfigurátor

Akcie

 .........................................

 .........................................

 

klimatizované našimi zariadeniami

 .........................................

 .........................................

 veľké ZLACNENIE bazénových odvlhčovačov !!!

 Nástenný bazénový odvlhčovač DRY 500i

DRY od firmy MICROWELL

 .........................................

LG klimatizácia LG klima LG klimatizace LG clima LG air condition LG klimageräte LG climatizzatori LG klimatyzacja LG légkondicionáló LG ar condicionado LG aire LG klíma LG . MIDEA klimatizácia MIDEA klima MIDEA klimatizace MIDEA clima MIDEA air condition MIDEA klimageräte MIDEA climatizzatori MIDEA klimatyzacja MIDEA légkondicionáló MIDEA ar conditionado MIDEA aire MIDEA klíma MIDEA . Bratislava . Košice . Žilina . Nitra . Banská Bystrica . Prešov . Bardejov . Čadca . Dunajská Streda . Humenné . Komárno . Levice . Liptovský Mikuláš . Lučenec . Michalovce . Nové Zámky . Piešťany . Považská Bystrica . Prievidza . Ružomberok . Spišská Nová Ves . Zvolen . Brezno . Kežmarok . Rimavská Sobota . Púchov . Topolčany . Rožňava . Vranov nad Topľou . Trebišov . Bánovce nad Bedravou . Dolný Kubín . Dubnica . Galanta . Hlohovec . Levoča . Malacky . Nové Mesto nad Váhom . Partizánske . Pezinok . Skalica . Senica . Stará Ľubovňa . Snina . Šaľa . Svidník . Žiar nad Hronom . vzduchotechnika . odvlhčovanie . zvlhčovanie . vetranie . odsávanie . ventilácia. ventilátor . digestor . úprava vzduchu . rekuperácia . rekuperátor . filtrácia . filter . kúrenie . chladenie . čistenie vzduchu . nástenná . mobilná . okenná . prenosná . kazetová . kanálová . split . multi . VRV . VRF . SDV . York . Remak . Rosenberg . Vento . Gea . Mitsubishi . Sinclair . Daikin . Toshiba . Samsung . Tecnopoint . Vortice . Trane . Carrier . Uniflair . VTS . Lennox . Airwell . Fiving . Buderus . Viessman . Artel . Clivent . Elektrodesign . Systemair . Flair . Imos . Mandík . Siemens . Johnson Controls . 

Ako nakupovať

Reklamačný poriadok

Rozsah záruky
 
záruka sa poskytuje konečnému užívateľovi výrobku v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a  Zákona č.150 Zb.zo dňa 2.marca 2004,pričom konečným užívateľom sa rozumie fyzická osoba,
ktorá nakupuje výrobky pre svoju priamu osobnú spotrebu a spotrebu členov svojej domácnosti.
Záručná doba všetkým osobám,používajúcim výrobok pre účely podnikania alebo obchodu s daným
výrobkom je stanovená v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka. Záruka sa vzťahuje na
materiál a prácu a je poskytovaná za podmienky ,že výrobok bol v dobe predaja nový a nepoužitý.

Ak je na výrobku zistená porucha,je predajca alebo servis povinný zistiť,či sa jedná o
odstránitelnú alebo neodstrániteľnú poruchu a potom rozhodnúť,či:
1. bezplatne výrobok opraví s použitím nových alebo rekonštruovaných náhradných dielov alebo
2. vymení výrobok za nový alebo rozostavený z funkčných avšak použitých komponentov,pričom  jeho
funkčnosť musí dosahovať prinajmenšom rovnaké parametre ako výrobok pôvodný alebo
3. poskytne zľavu z kúpnej ceny alebo vráti užívateľovi plnú kúpnu cenu výrobku.Po dobu
opravy nebeží záručná doba.Opravený výrobok potom preberá zostávajúcu záruku pôvodného výrobku.
Ak bol výrobok vymenený za nový,na tento sa vzťahuje záruka ako na nový výrobok.V prípade
výmeny výrobku alebo jeho častí za iný,stáva sa nahrádný výrobok majetkom užívateľa a pôvodný
výrobok majetkom spoločnosti.V prípade refundácie kúpnej zmluvy sa vrátený výrobok stáva majetkom
spoločnosti.


Poskytovanie záručných služiebPrávo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený,
prípadne u autorizovaného servisného strediska,ktoré je uvedené v záručnom liste.Toto právo je
potrebné uplatniť spolu s dodaným výrobkom,dokladom o zakúpení výrobku,ktorý je predmetom
reklamácie,predložením riadne vyplneného záručného listu s uvedením typového označenia výrobku
 a dátumom predaja.

Autorizované servisné stredisko si vyhradzuje právo nekompenzovať náklady spojené s neoprávnenou
 reklamáciou a vyžadovať náhradu nevyhnutne vynaložených nákladov,spojených so zaisťovaním
oprávnenosti a riešenia reklámacie.Obmedzenie a vylúčenie záruky

záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté v dôsledku neodborného zaobchádzania,zneužitia a použitia s výrobkami inými,než
odporúčanými výrobcom
b)vady vzniknuté v dôsledku servisného zásahu inou osobou než autorizovaným predajcom alebo
 autorizovaným servisným servisným strediskom
c)vady vzniknuté v dôsledku neautorizovanej modifikácie komponentov
d)výrobky,u ktorých bolo odstránené alebo pozmenené výrobné číslo
e)výrobky mechanicky poškodené

Pri komponentoch výrobkov u ktorých sa jedná  o spotrebiteľné veci a ktorých funkcia a účel
sa stráca po dobe kratšej,ako je zákonná záručná doba,sa záručná doba zhoduje s dobou,po ktorú
je výrobok riadne používaný v súlade s účelom a spôsobom použitia,uvedeným v návode na
použitie výrobku.

PREDAJCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME ČI NEPRIAME ŠKODY PLYNÚCE Z PORUŠENIA PODMIENOK ZÁRUKY
ČI INÝCH  PRÁVNYCH USTANOVENÍ,VRÁTANE ŠKôD VZNIKNUTÝCH V SÚVISLOSTI S UŠLÝM ZISKOM,PREVÁDZKOVÝM
VÝPADKOM,STRATOU DOBRÉHO MENA,ŠKODOU NA ZARIADENÍ A MAJETKU.

Celková náhrada škody poskytnutá spoločnosťou v súvislosti s vadoualebo vadami vzniknutými
nedbalosťou,porušením zmluvy či inak,za žiadnych okolností neprekročí faktúrovanú netto cenu
vadného,poškodeného alebo nedodaného výrobku.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený